Home > มารยาทกอล์ฟ และกฎกอล์ฟ > กฎ กติกา และมารยาท กอล์ฟเบื้องต้น

กฎ กติกา และมารยาท กอล์ฟเบื้องต้น

สรุปหลักเกี่ยวกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ

การเล่นนับหลุม และแบบนับแต้ม

ทำเครื่องหมายที่ลูก หากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนเอง ถือว่าเป็นลูกหาย (กฎข้อ๒๗ ลูกหาย หรือ ออกนอกเขต (โอบี)

ถ้าลูกมีสภาพไม่เหมาะที่จะเล่นต่อไป ขณะเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนลูกใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ (กฎข้อ๕-๓ ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่น)

นับจำนวนไม้กอล์ฟไม่ให้เกิน ๑๔ อัน (กฎข้อ๔-๔ จำนวนไม้มากที่สุด) 

ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเพื่อการเล็ง การวัดระยะ หรือวัดสภาพต่างๆ หรือสิ่งช่วยเสริมการจับกริฟ  (กฎข้อ๑๔-๓ เครื่องประดิษฐ์กลไก และอุปกรณ์แปลกปลอม)

อย่าขอคำแนะนำจากคนอื่น นอกจากผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ของตนเอง และอย่าให้คำแนะนำกับผู้อื่นนอกจากผู้เล่นในทีมของตนเอง (กฎข้อ๘-๑ คำแนะนำ)

ระหว่างเล่นในหลุมใดใด ให้ซ้อมสวิงลมได้แต่ซ้อมตีลูกไม่ได้ เมื่อเล่นจบหลุมแล้ว ระหว่างคอยตีที่แท่นทีหลุมต่อไป

ลำดับการเล่น

บนแท่นทีหลุมแรก การเล่นตามลำดับ ให้กำหนดโดยการแบ่งกลุ่ม หากไม่มีการแบ่งกลุ่มก็ใช้วิธีจับสลาก (กฎข้อ๑๐ การเล่นตามลำดับ)

การเล่นแบบนับหลุม ลูกที่อยู่ไกลหลุมมากกว่าได้เล่นก่อน ผู้ชนะหลุมได้ทีออฟที่หลุมต่อไปเป็นคนแรกหากไม่เล่นตามลำดับ ณ ที่ใดใดในสนามคู่ต่อสู้มีสิทธิขอให้ตีลูกที่เล่นผิดลำดับไปแล้ว ใหม่ก็ได้ (กฎข้อ๑๐-๒ ลำดับการเล่นในแบบนับแต้ม)

แท่นตั้งที่

ให้ทีออฟภายในบริเวณสองช่วงไม้กอล์ฟ วัดจากแนวตั้งหมุดทีไปด้านหลัง

การเล่นแบบนับหลุม ถ้าผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว ไม่มีการปรับโทษแต่คู่ต่อสู้มีสิทธิ์ขอให้ตีใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม หากผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว จะถูกปรับโทษสองแต้ม และต้องตีใหม่ที่ถูกต้อง (กฎข้อ๑๑-๔ แล่นจากนอกเขตแท่นที)

การเล่นลูก

เล่นตามสภาพที่ลูกตกอยู่ (กฎข้อ๑๓-๑) ห้ามไปแตะต้องยกเว้นเมื่อมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

เล่นตามสภาพที่ไปเจอลูก ห้ามปรับปรุงทำเลที่ลูกตกอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจสวิงไม้หรือหย่อน (ดรอป) ลูกหรือ เส้นทางเล่น หรือแนวเส้นทางเล่นต่อเนื่องเลยหลุมออกไปด้วยการงอ หรือหักสิ่งที่งอกติดอยู่กับพื้นเว้นแต่เข้าไปยืน หรือทำการสวิงตามปกติ ห้ามไปกดสิ่งใด (กฎข้อ๑๓-๒ ปรับปรุงทำเล หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง หรือเส้นทางเล่น) ห้ามสร้างพื้นที่ที่จะเข้าไปยีน (กฎข้อ๑๓-๓ สร้างพื้นที่การยืน)

ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคทราย หรือเขตอุปสรรคน้ำ อย่าจรดไม้ไปโดนพื้นในอุปสรรคทราย หรือน้ำในเขตอุปสรรคน้ำ ก่อนสวิงไม้ลงมา (กฎข้อ๑๓-๔ ลูกอยู่ในอุปสรรค)

ใช้ไม้ตีลูก อย่าดันหรือครูดลูก (กฎข้อ๑๔-๑ การตีลูกอย่างถูกวิธี หากไม้กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้งในการตีครั้งเดียวต้องนับแต้มตามจำนวนที่ไม้ไปกระทบลูก และบวกโทษปรับอีกหนึ่งแต้ม (กฎข้อ๑๔-๔ ตี กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง)

ถ้าเล่นลูกผิด (ยกเว้นในเขตอุปสรรค) จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและต้องกลับไปเล่นลูกที่ถูกต้องใหม่ (กฎข้อ๑๕-๒ และ ๑๕-๓ การเล่นลูกผิด)

กรีนพัตต์

ห้ามไปสัมผัสผิวกรีนบนเส้นทางพัตต์ นอกจากมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๖-๑ก การสัมผัสเส้นทางพัตต์) อนุญาตให้ซ่อมรอยลูกตกและรอยหลุมเก่าบนเส้นทางพัตต์ได้ แต่ห้ามซ่อมรอยรองเท้าตะปู จะซ่อมได้ก็ต่อเมื่อเล่นจบหลุมแล้วเท่านั้น (กฎข้อ๑๖-๑ค ซ่อมรอยหลุมเก่ารอยลูกตกและความเสียหายอื่น)

เมื่อลูกอยู่บนกรีน อนุญาตให้มาร์คและหยิบลูกขึ้นมาทำความสะอาดได้ แต่ต้องวางลูกไว้ที่เดิมเสมอ (กฎข้อ๑๖-๑ข การหยิบลูก)

ห้ามทดสอบผิวกรีนโดยการลูบ หรือกลิ้งลูก (กฎข้อ๑๖-๑ง การทดสอบผิวกรีน)

ถ้าเล่นลูกบนกรีนไปโดนเสาธง จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม และจะถูกปรับสองแต้มในการเล่นแบบนับแต้ม และให้เล่นต่อตามสภาพที่ลูกไปหยุดอยู่ (กฎข้อ๑๗-๓ ลูกโดนธง หรือผู้จับธง)

พัตต์จนลงหลุมเสมอ เว้นแต่เป็นการเล่นแบบนับหลุม คู่ต่อสู้อาจจะยอมให้โดยไม่ต้องพัตต์

(กฎข้อ๒-๔, ๓-๒, ๑๖-๒ การยอมให้นับแต้มต่อไป การไม่พัตต์ลูกจนลงหลุม ลูกห้อยอยู่ปากหลุม)

ลูกที่หยุดแล้วเคลื่อนที่ไป

หากลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ขอผู้เล่น (เว้นแต่มีกฎข้อบังคับอนุญาต) หรือถ้าลูกเคลื่อนที่ตอนเข้าไปจรด ให้เพิ่มโทษปรับหนึ่งแต้ม และนำลูกมาวางที่เดิม (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ไปโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้  หรืออุปกรณ์)

ถ้าลูกเคลื่อนที่โดยผู้อื่น หรือลูกอื่น ให้นำลูกวางที่เติมโดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๑๘ ลูกเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

ลูกกำลังเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดลง

ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลงโดยผู้เล่นเอง ผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม (กฎข้อ๑๙-๒ )  ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและเล่นต่อตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ (กฎข้อ๑๙-๒ ลูกกำลังเคลื่อนถูกทำให้เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

หากลูกของผู้เล่นที่กำลังเคลื่อนที่ไปแล้วเฉไป หรือหยุดลงโดยผู้อื่นให้เล่นต่อจากจุดที่ลูกหยุดอยู่ไม่มีการปรับโทษ ยกเว้น

(ก)  ในการเล่นแบบนับหลุม หากคู่ต่อสู้ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของเขาทำให้ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เฉไป ผู้เล่นอาจจะเล่นต่อจากสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือขอเล่นใหม่ก็ได้

(ข)  ในการเล่นแบบนับแต้ม เฉพาะบนกรีนพัตต์ หากลูกของผู้เล่นเฉไป ผู้เล่นจะต้องเล่นใหม่ที่เดิม (กฎข้อ๑๙ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลง)

หากลูกของผู้เล่นเฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่นที่หยุดอยู่ก่อนแล้วให้เล่นลูกต่อไปจากจุดที่ลูกหยุดอยู่โดยถูกปรับโทษสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม ห้ามเล่นลูกบนกรีนพัตต์ไปโดนลูกอื่นแล้วจะโดนปรับโทษสองแต้ม (กฎข้อ๑๙-๕ ลูกกำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดลงโดยลูกอื่น)

การหยิบลูก การหย่อน (ดรอป) ลูก  และการวางลูก

ถ้าหยิบลูกขึ้นเพื่อการวางลูก ต้องมาร์คตำแหน่งลูกก่อน (กฎข้อ๒๐-๑ การหยิบลูก)

วิธีการดรอปลูกให้ยืนตัวตรง เหยียดแขนระดับไหล่ และดรอปลูกลงพื้น ลูกที่ต้องดรอปในเขตอุปสรรค ต้องหยุดอยู่ในอุปสรรค (กฎข้อ๒๐-๒ก การดรอปลูกและการดรอปใหม่โดยใครและทำอย่างไร)

ถ้าลูกที่ดรอปโดนผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นต้องดรอปใหม่โดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๒๐-๒ก การดรอปลูกและการหย่อนใหม่โดยใคร และทำอย่างไร)

ถ้าลูกที่ดรอปลงไปกลิ้งเข้าไปในอุปสรรค หรือออกนอกเขตอุปสรรค หรือขึ้นไปบนกรีนพัตต์ออกไปบนกรีนพัตต์ ออกไปนอกเขตสนาม หรือกลิ้งกลับเข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดรอป อนุญาตให้ดรอปใหม่ได้โดยไม่เสียแต้ม (ในกรณีของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ สภาพพื้นผิดปกติ ลูกจม) หรือกลิ้งไปหยุดเกินกว่าสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามครั้งแรก หรือกลิ้งเข้าไปใกล้หลุมเกินกว่าตำแหน่งเดิม หรือจุดที่ใช้อ้างอิง (กฎข้อ๒๕-๑ค ลูกหายภายใต้สภาพที่ครอบคลุมโดยกฎข้อ๒๕-๑ หรือกฎข้อ๒๖-๑ ลูกในอุปสรรคน้ำ) ถ้าลูกที่ได้ดรอปใหม่กลิ้งเข้าไปในที่ดังกล่าวข้างต้น ให้วางลูก ณ จุดลูกกระทบพื้นตอนทำการดรอปใหม่ครั้งสุดท้าย (กฎข้อ๒๐-๒ค การดรอปลูก และการดรอปใหม่)

ถ้าทำเลของลูกที่จะต้องวางมีการเปลี่ยนแปลงไปให้วางในทำเลใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในหนึ่งช่วงไม่กอล์ฟโดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป ยกเว้นในอุปสรรคทราย ให้สร้างทำเลใหม่ให้มีสภาพเหมือนทำเลเดิม และวางลูกบนทำเลนั้น (กฎข้อ๒๐-๓ข ทำเลของลูกที่จะวาง หรือวางใหม่ถูกเปลี่ยนไป)

การรบกวน (Interference)

อนุญาตให้หยิบลูกขึ้นได้ห้ามทำความสะอาดลูกหากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นของผู้อื่น (กฎข้อ ๒๒ ลูกที่รบกวน หรือช่วยเหลือการเล่น)

ผู้เล่นอาจจะขอให้ผู้อื่นหยิบลูกขึ้นได้ หากลูกนั้นขวางทางการเล่นของผู้เล่น หรือช่วยในการเล่นของผู้อื่น (กฎข้อ ๒๒ ลูกที่รบกวน หรือช่วยเหลือการเล่น)

สิ่งร่วงหล่น (Loose Impediments)

สิ่งร่วงหล่นบนพื้นเป็นสิ่งของตามธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ใบไม้ ที่ไม่ติด หรืองอกฝังตรึงอยู่กับพื้น และไม่ติดอยู่กับลูก (กฎข้อ๒๓ สิ่งร่วงหล่น)

ผู้เล่นอาจจะหยิบ หรือปัดสิ่งร่วงหล่นออกได้ เว้นแต่กรณีที่สิ่งร่วงหล่น และลูกอยู่ในเขต หรือแตะอยู่กับอุปสรรคเดียวกัน (กฎข้อ๒๓-๑ สิ่งร่วงหล่น-การผ่อนปรน)

ถ้าผู้เล่นหยิบ หรือปัดสิ่งร่วงหล่นบนพื้นรอบๆ ลูกภายในช่วงหนึ่งไม้กอล์ฟ แล้วลูกเคลื่อนที่ ให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ยกเว้นในกรณีที่ลูกอยู่บนกรีนพัตต์ (กฎข้อ๑๘-๒ค ลูกเคลื่อนหลังจากการไปแตะต้องสิ่งร่วงหล่น)

สิ่งกีดขวาง (Obstructions)

สิ่งกีดขวาง คือ สิ่งที่ทำหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่สิ่งกำหนดขอบเขตสนาม เช่น รั้ว เสา และสิ่งสร้างขึ้นมาที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นอกเขตของสนาม ไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง (กฎข้อ๒๔ สิ่งกีดขวาง)

สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ณ ที่ใดอาจจะยกออกได้หากลูกเคลื่อนที่ ให้นำมาวางที่เดิม โดยไม่ถูกปรับโทษ (กฎข้อ๒๔-๑ สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้)

หากสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ เป็นอุปสรรคต่อการยืน หรือการสวิงอนุญาตให้ดรอปลูกภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ จากจุดผ่อนปรนที่สวิง ไม่ติดขัดด้านที่ใกล้ลูก และไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ ส่วนลูกที่อยู่ในอุปสรรคทรายก็ให้ดรอปลูกในอุปสรรคทราย และที่ลูกอยู่บนกรีนพัตต์ก็ให้วางลูกใกล้ตำแหน่งเดิมของลูก ส่วนสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างเส้นทางเล่นจะไม่ได้รับการผ่อนปรนใดใด เว้นแต่กรณีที่ลูกและสิ่งกีดขวางอยู่บนกรีนพัตต์ (กฎข้อ ๒๔-๒ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)

ถ้าลูกหายเข้าไปในสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (ยกเว้นในเขตอุปสรรคน้ำ) อนุญาตให้ใช้วิธีการผ่อนปรน เช่นเดียวกันตรงจุดที่ลูกเข้าไปในสิ่งกีดขวาง (กฎข้อ๒๔-๒ค สิ่งกีดขวาง-ลูกหาย)

สภาพพื้นผิดปกติ

ถ้าลูกไปตกอยู่ในแอ่งน้ำชั่วคราว เขตซ่อม หรือมูลสัตว์ หรือโพรงของสัตว์ขุดอยู่ อนุญาตให้ดรอปลูกโดยไม่ถูกปรับโทษในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟใกล้กับจุดผ่อนปรนมากที่สุด และไม่ใกล้หลุมเข้าไปเกินกว่าจุดเดิม ยกเว้น

(ก)      ในเขตอุปสรรค ให้ดรอปลูกในเขตอุปสรรคใกล้กับตำแหน่งที่ได้รับการผ่อนปรน และไม่ใกล้กว่าจุดเดิม หรือยอมให้ปรับโทษหนึ่งแต้มเพื่อดรอปลูกไกลเท่าใดก็ได้ด้านหลังเขตอุปสรรค หรือ

(ข)      บนกรีนพัตต์ ให้วางลูกใกล้กับตำแหน่งเดิมที่ได้รับการผ่อนปรนและไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม                        (กฎข้อ๒๕-๑ข สภาพพื้นผิดปกติและผิดกรีน-การผ่อนปรน)

ถ้าลูกหายเข้าไปในสภาพดังกล่าว (ยกเว้นลูกที่เข้าไปอยู่ในโพรงสัตว์ในเขตอุปสรรคน้ำ) ให้ดรอปโดยไม่เสียแต้มตรงบริเวณจุดตัดสุดท้ายที่ลูกหายเข้าไป (กฎข้อ๒๕-๑ค ลูกหายภายใต้สภาพครอบคลุม)

อุปสรรคน้ำ

เมื่อลูกตกลงในเขตอุปสรรคน้ำ (หลักเหลือง) ผู้เล่นอาจเลือกเล่นจากจุดที่ลูกตกอยู่ในเขตอุปสรรคน้ำโดยไม่โดนพื้นหรือแตะผิวน้ำ หรือถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม เพื่อดรอปลูกหลังเขตอุปสรรคน้ำในระยะไกลเท่าใดก็ได้โดยตรงเล็งให้จุดที่ดรอปนั้นอยู่ในแนวเดียวกับหลุมและจุดที่ลูกตัดขอบฝั่งไปตกน้ำ หรือกลับไปตีใหม่จากที่เดิม (กฎข้อ๒๖-๑ก, ข และ ๒๐-๕ ลูกในเขตอุปสรรคน้ำและการเล่นจากที่เดิม)

ส่วนอุปสรรคน้ำด้านข้าง (หลักแดง) ผู้เล่นอาจเลือกเล่นจากจุดที่ลูกตกอยู่ในเขตอุปสรรคน้ำ โดยไม่ให้โดนพื้น หรือผิวน้ำ หรือถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม เพื่อดรอปลูกภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ โดยเลือก

(ก)      วัดจากขอบอุปสรรคน้ำด้านข้างที่ลูกตัดขอบฝั่งไปตกน้ำ หรือ

(ข)      วัดจากขอบอุปสรรคน้ำด้านข้าง ด้านฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางเท่ากัน (กฎข้อ๒๖-๑ค ทางเลือกเล่น)

ลูกหาย หรือออกนอกเขตสนาม (โอบี)

ถ้าคิดว่าลูกอาจจะหายนอกเขตอุปสรรคน้ำ หรือคิดว่าลูกโอบีให้แจ้งมาร์คเกอร์ขอเล่นลูกสำรองจากที่เดิมไปก่อนที่จะเดินไปหาลูกแรก หากพบลูกตกอยู่นอกเขตอุปสรรคน้ำ และ หรือไม่โอบี ให้แจ้งยกเลิกลูกสำรอง       (กฎข้อ๒๗-๒ ลูกสำรอง)

หากลูกหายนอกเขตอุปสรรคน้ำ หรือลูกโอบี เพิ่มโทษเข้าไปหนึ่งแต้มและเล่นลูกสำรองต่อไปหรือถ้าไม่ได้เล่นลูกสำรอง ก็ให้กลับไปตีใหม่จากที่เดิม (กฎข้อ๒๗-๑ ลูกหาย หรือลูกโอบี)

ถ้าเห็นว่าลูกที่อยู่นอกเขตอุปสรรคน้ำเป็นลูกที่เล่นต่อไปไม่ได้ให้ปรับโทษหนึ่งแต้ม แล้วจึง

ก)      ดรอปลูกภายในสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดที่ลูกอยู่ไม่ใกล้หลุมกว่าจุดเดิม

ข)      ดรอปลูกในแนวจุดที่ลูกตกไปสู่หลุมโดยถอยหลังไปไกลเท่าใดก็ได้ หรือ

ค)      ตีใหม่จากที่เดิม หรือถ้าลูกเข้าไปอยู่ในอุปสรรคทราย ให้ทำตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) และถ้าเลือกข้อ (ก) (ข) จะต้องดรอปลูกในอุปสรรคทราย (กฎข้อ ๒๘ ลูกเล่นต่อไปไม่ได้)

มารยาท

อย่าเคลื่อนไหว พูดคุย หรือยืนใกล้ หรือยืนติดด้านหลังของผู้เล่นขณะที่ผู้เล่นกำลังตีลูก

อย่าเพิ่งตีจนกว่ากลุ่มหน้าเดินพ้นระยะตีของเราไปแล้ว

เล่นโดยไม่ชักช้า

เมื่อผู้เล่นในกลุ่มพัตต์เสร็จแล้ว ให้รีบลงจากกรีนพัตต์ทันที

ปล่อยกลุ่มที่เล่นเร็วกว่าผ่านไปก่อน

กลบรอยไดวอท เกลี่ยรอยเท้าและรอยไม้ในบ่อทรายทุกครั้ง

อย่าไปเหยียบเส้นทางพัตต์ของผู้อื่น

อย่าไปโยนหรือปล่อยไม้กอล์ฟตกลงบนกรีน

ใช้ความระมัดระวังในการปักเสาธงกลับที่เดิมให้ตรงหลุม

ช่วยรักษาสนามให้มีสภาพอย่างที่ท่านต้องการพบเห็น

การเตรียมตัวลงแข่งขัน

๑.      ก่อนกำหนดแข่งขัน นักกอล์ฟควรศึกษารายละเอียดและกติกาในการแข่งขันรวมทั้งกฎเฉพาะของสนามให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน

๒.    เตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม เช่น ที มาร์คเกอร์ ลูก แผ่นจดคะแนน ดินสอ ที่ซ่อมรอยลูกตก

๓.     ตรวจสอบจำนวนไม้ไม่ให้เกิน ๑๔ อัน

๔.     รายงานตนกับสตาร์ทเตอร์ ๑๐ นาที ก่อนเวลาแข่งขัน

๕.     แลกแผ่นจดคะแนนกับผู้เล่นอื่น และตรวจสอบแต้มต่อให้ถูกต้อง

๖.      ดูลำดับการเล่นว่าใครจะเล่นก่อนในหลุมแรกจากใบแบ่งกลุ่ม ส่วนหลุมต่อๆไปให้เริ่มจากผู้ที่ทำคะแนนต่ำที่สุดในกลุ่ม ระหว่างหลุมให้คนไกลกรีนกว่าเล่นก่อน ระวังอย่าตีลูกจนกว่ากลุ่มข้างหน้าจะพ้นระยะอันตราย

๗.     ตรวจสอบลูกกอล์ฟกับผู้แข่งขัน และทำเครื่องหมายลูกกอล์ฟเอาไว้

๘.     ถ้าลูก O.B. ให้รอคนอื่นตีก่อนแล้วจึงไปตีลูกใหม่

๙.      ถ้าหลุมไหนมีการ Call Hold ให้มาร์คลูกบนกรีนแล้วเรียกให้กลุ่มหลังตีได้

๑๐.  ถ้าต้องหยุดค้นหาลูกควรให้กลุ่มหลังผ่านไปก่อนและต้องไม่ใช้เวลาเกิน ๕ นาที

๑๑. การมาร์คลูกควรมาร์คจากด้านหลังของลูก

๑๒.      การเร่ลูกควรเล็งกับต้นไม้ใกล้ผิวกรีนแล้วต้องเร่กลับมาที่เดิมก่อนจะเล่นต่อ

๑๓. ห้ามตกแต่งรอยตะปูหรือกดหญ้าบนผิวกรีนที่จะพัตต์จนกว่าจะเล่นลูกของตนเสร็จ ส่วนรอยลูกตกควรซ่อม  ทุกครั้งที่พัตต์ และอย่าเหยียบบนเส้นทางพัตต์คนอื่น

๑๔. ห้ามทดสอบผิวกรีนด้วยการใช้มือลูบ หรือพัตเตอร์ครูด หรือกลิ้งลูก

๑๕. เมื่อเล่นเสร็จแต่ละหลุมให้จดคะแนนในแผ่นสกอร์การ์ดโดยจดคะแนนของเราไว้ช่องหลังสุด

๑๖.  เมื่อเล่นครบ ๑๘ หลุม ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแต่ละหลุม ลงนามทั้งผู้เล่นและผู้จดให้เรียบร้อยก่อนส่งให้กรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคะแนนที่ถูกต้องแต่ละหลุมและไม่จำเป็นต้องรวมคะแนนเอง

๑๗. ถ้ามีข้อสงสัยในสิทธิ์ของตน นักกอล์ฟควรขอเล่นสองลูก เพื่อนำผลไปให้กรรมการแข่งขันตัดสิน

๑๘. ลูกสำรอง (provisional ball) หมายถึง ลูกที่ขอเล่นไปในกรณีที่สงสัยว่าลูกจะหาย หรือออกโอบี

ลูกที่สอง (Second ball) หมายถึง ลูกที่ขอเล่นไปในกรณีที่สงสัยในสิทธิ์ของตนว่าจะได้ดรอปฟรีหรือไม่

****************

Advertisements
  1. 28/11/2011 at 07:08

    I am extremely inspired with your writing abilities as smartly as with the structure on your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one today..

  2. 29/11/2011 at 17:35

    Thank you, for your support. I’m trying to bring as much knowledge to new golfer understand all about golf as much. Thanks again.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: